سيستم تأييد نانو محصولات

 

در سال 2004 موسسه تحقيقاتي تکنولوژي صنعتي از سوي دفتر توسعه صنعتي، وزارت امور تايوان براي اجراي يک سيستم تأييدي محصولات مصرفي بر پايه نانو تکنولوژي  و بدين ترتيب براي معتبر ساختن نخستين گواهي «نشان نانو» براي نانو مصولات تأييد شده در جهان راه اندازي شد تحقق اين سيستم تاييدي گواهي بر اساس ترويج صنعتي ساختن نانو تکنولوژي ترغيب توسعه نانو محصولات داراي استاندارد عالي حمايت از مصرف کنندگان و افزايش مقبوليت نانو محصولات از سوي مصرف کنندگان صادر مي شود. با همياري کميته مشورتي ارزيابي و بررسي کارخانه توليدي و نيز ارزيابي معيار، از جمله اندازه ذره ويژگي هاي کاربردي فرآوري کنترل کيفي، و گزارشات ايمني مرتبط و تاييد محصولات مورد نياز است. محصولات مورد قبول اين گواهي «نشان نانو» بايد حداقل دو شرط اصلي زير را دارا باشند: 1- يکي از ابعاد ترکيب کاربردي محصول در محدوده مقياس طولي تقريباً 100-1 نانومتر باشد 2- نانو محصول داراي ويژگي هايي جديد يا کاربري بهبود يافته به علت اندازه بسيار کوچک آن باشد تا ژانويه 2007 سه طبقه بندي از محصولات نانو تکنولوژي تاييد شده و «نشان نانو» دريافت کرد: لامپ فلورسنت فتوکاتاليتيک ضد ميکروبي و کاشي يا سفال فتوکاتاليتيک ضد ميکروبي، و پوشش فتوکاتاليتيک به علت اثرات بوزدايي آن. ترکيب فعال اصلي در 42 نانو محصول تاييد شده در ميان اين سه طبقه بندي، دي اکسيد تيتانيم فتوکاتاليتيک نانو مقياس مي باشد تا به امروز تمام نانو محصولات تاييد شده به طبقه غير غذايي متعلق بودند.
 

محدوده مقياس (100-1 نانومتر) سيستم تأييدي مي تواند توسعه محصول غير غذايي را تا حدي خاص محدود کند.
 

علاوه بر سيستم تاييدي دولتي محصول که دربالا به آن اشاره شد، يک موسسه غير دولتي «اتحاديه توليد و بازرسي نانو» در سال 2006 توسط صنايع داخلي مختلف تايوان تاسيس شد. برخلاف سيستم تاييدي نانو محصول اين اتحاديه، سکويي براي توسعه روشهاي تحليلي استاندارد ارزيابي پروتکلي بازرسي و راهکار عملکرد استاندارد بوده، و نيز خدماتي همچون فرآوري نانو مواد، تحليل، بازرسي محصول، تبادل اطلاعات و مشاوره فني ارائه مي دهد. اخيراً اين اتحاديه در حال انجام طرحي براي توسعه فرآيندي کارا و پروتکل بازرسي استاندارد براي توليد پودر مرواريد (با اندازه 500-100نانو متر) است که شکل بزرگتر آن ماده اي خوراکي در طب سنتي چين بود. معيار ارزيابي پودر مرواريد شامل اندازه ذره، فلز سنگين، برچسب تغذيه، اسيدهاي آمينه، ويژگي عملي و محل و خاستگاه آن مي باشد. اين اتحاديه پودر مرواريد را به عنوان يک نانو محصول در نظر مي گيرد. مسلم است که تفاوت بسياري ميان اين نمونه را بتوان به عنوان يک مرجع باري در نظر گرفتن اينکه محدوده اندازه ذره محصولات غذايي بيولوژيکي ميکرو – يا نانواندازه چقدر بايد باشد، مورد استفاده قرار داد.