فرآوري غذا   

 

 

   غذاها و نوشيدني ها با اضافه کردن نانو کپسولهايي که در فرکانسهاي مختلف مايکروور منتشر مي شوند، طعم و رنگ مطلوبي دريافت مي کنند.  موسسه ملي نانوتکنولوژي در تصفيه آب و تمرکز بر زمينه هايي نظير غشاها و فرآيندهاي غشايي، گندزدايي، و آلودگي زدايي را مورد بررسي قرار داده اند.
توسعه فرمولاسيونهاي نانو مقياس گياهان علفي سنتي مختلف بوسيله تبديل علفها به پودر يا امولسيون نانو مقياس:
ميکرونيزه کردن هاگ گانودرما، به پودر بوسيله روش ابتدا به انتها که منجر به شکاف ديواره هاي سلولي و رها شدن ترکيبات فعال بالقوه مي شود.
وسيله کاتاليتيکي تصفيه روغن سرخ کردني(ساخته شده از مواد نانو سراميکي) از پليمزاسيون گرمايي روغن سرخ کردني و کاهش بوزدايي، جلوگيري مي کند.
نانو لوله هاي ساخته شده از پروتئين شير بوسيله خود گردآوري، را مي توان به عنوان ترکيباتي جديد براي ويسکوزيته دار کردن، ژلاتيني کردن،کپسولي شدن و رها شدن کنترل شده مورد استفاده قرار داد.
بسته بندي

 

 

اضافه کردن نانو کامپوزيتها يا نانو ذرات (مثل نقره، دي اکسي تيتانيم،دي اکسيد سيليکون، و نانورس) به مواد بسته بندي براي تضمين حمايت بهتر غذاها بوسيله  اصلاح نفوذ پذيري فويلها، بوزدايي افزايش ويژگي هايي دفاعي، جلوگيري از نور ماوراء بنفش، بهبود ويژگيهاي مکانيکي و مقاومت به گرما و توسعه سطوح ضد ميکروبي و ضد قارچي.
نانو کامپوزيتهاي نايلوني، موانعي براي جريان دي اکسيد کربن و اکسيژن، در بسته بندي غذا، مورد استفاده قرار گرفته اند(مثل بطريهاي PET چند لايه براي مشروبات يا ساير نوشيدنيهاي الکلي) که تازگي و بوي مواد را حفظ مي کنند.
انتقال مواد غذايي

 

 

نانو تکنولوژي، مواد آب دوست، چربيهاي محلول و مواد محلول در آب چربي دوست را منتقل کرده و امکان پخش نانو ذرات برخي ترکيبات (مثل کاروتنوئيدها، فيتوسترولها، و آنتي اکسيدانها) را در آب يا آب ميوه ها براي بهبود ويژگيهاي آنها فراهم مي آورد.
نانو ذرات مصنوعي ليکوسن، به عنوان GRAS مورد تأييد FPA براي استفاده در ايالات متحده توليد و پذيرفته شده اند.
نانو کپسولها به عنوان موانعي براي روغنهاي طبيعي، طعم، آنتي اکسيدانها، کوآنزيم10Q و ويتامينها، مواد و فيتو شيميايي براي بهبود ويژگيهايي آنها مورد استفاده قرار مي گيرد.
کپسولي کردن نانو ذرات با ترکيبات فعال(مثل يلي فنولما، مواد معدني و ميکرومواد) براي جلوگيري از اکسيداسيون آنها و رسيدن به محل گيرنده مزه او در نتيجه کاهش اثرات نامطلوب مزه در کاربرد نهايي .
کاربرد صنعت تغذيه، نانو و زيلولهاي ليپوزومي براي کپسول دار کردن و انتقال مواد غذايي و ترکيبات کاربردي و نظير پروتئينها و آنزيمها و طعم و ترکيبات ضد ميکروبي پروتئين آب پنير 40 نانومترکه توسط سلولها براي آزاد شدن ترکيبات غذايي دروني شده و به عنوان موانعي براي کاربرد عوامل غذايي براي بهبود ويژگيهاي آنها قابل استفاده مي باشد.

ايمني

 

نانو پلهاي پوشش يافته با پروتئين که معمولاً با مزکاسن خاص مرتعش مي شود. طبقه ي جديد از حسگرهاي سيليکوني بسيار ريز براي شناسايي سريع ويروسها، باکترها و ساير بيماريزاها، مستند وقتي آلوده کننده ها، روي آنها قرار بگيرند. تغييرات اندک مي توانند موجب ارتعاش در فرکانسهاي مختلف شده و به سرعت تشخيص داده شوند.
 

توسعه DNA مصنوعي درختي با رنگهاي رمز گذاري شده به عنوان وسيله نانو بارکد تشخيص بيماريزاهاي غذايي را ممکن مي سازد.
 

نانو ذرات نقره در ترکيبات مختلف از باندها يا يخچال براي جلوگيري از انتشار باکتري و ساير ميکروبها استفاده شده اند.