فهرستي از پيشنهادات در مورد توسعه مقررات نانو غذاها

 

 

 • در نظر گرفتن معيار شامل اندازه ذره، روشهاي ارزيابي روشهاي فرآوري ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي و ايمني

 

 • قانونمند کردن نانو غذاها و محصولات غذايي شامل نانو ذرات که شکل بزرگتر آنها را قبلاًَ به عنوان غذاها، ترکيبات يا افزودنيهاي جديد تأييد شده اند.

 

 • چند اصطلاح از جمله غذاي ميکرونيزه شده، يا نانو غذا را مي توان در نظر گرفت در مورد غذاي ميکرونيزه شده طيف وسيعتري از اندازه ذرات (تا چند ميکرون) را مي توان مورد توجه قرار داد.

 

 • محدوده ذرات بزرگتر را مي توان برحسب انواع محصول، تا بيش از 100 نانو متر افزايش داد.

 

 • نه تنها توجه خاص به اندازه، بلکه توجه به تغييرات فعاليت زيستي، ويژگي هاي فيزيکي شيمياي عملکردهاي مواد نانو مقياس در رابطه با کاهش اندازه آنها را نيز بايد در نظر گرفت.

 

 • تقسيم نمودن محصولات نانو غذا به چند طبقه از جمله مايع، پودر، افشانه، سوسپانسيون امولسيون و ليپوزدم براي طبقه بندي، مديريت و تحليل مناسب .

 

 • ملزومات برچسب زني غذا براي شناسايي وجود نانو مواد در محصول، و فراهم آوردن محدوده احتمالي اندازه ذره و اطلاعات ايمني مرتبط

 

 • انجام تحقيقات اجتماعي و اخلاقي در مورد نانو تکنولوژي غذا

 

 • بررسي مسموميت نانو بايد شامل ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي نانو مواد آزمايشات (سلولي و غير سلولي ) و در مطالعات خارج از آزمايشگاه باشد.

 

 • ارزيابي ايمني يا مطالعه مسموميت نانو، بايد براي مواد نانو مقياس که اصلاح شده ژنتيکي هستند انجام شود.

 

 • موادنانو مقياس که در طبيعت وجود ندارند بايد به عنوان مواد جديد در نظر گرفته شده و با احتياط بيشتري حمل شوند(يعني ارزيابي کنترل، مطالعات مسموميت نانوف تجهيزات حمايتي شخصي و بررسي سلامت)

 

 • مسموميت بالقوه هر نانو ذره نياز به بررسي مورد به مورد دارد.

 

 • ارزيابيهاي ايمني و مطالعات مسموميت نانو نياز به آماده سازي مواد به روش انتها به ابتدا دارد. بويژه براي ذرات نزديک يا کوچکتر از 100 نانومتر، حتي اگر اشکال بزرگتر آنها از جهت ايمني تأييد شده باشند.

 

 • ارزيابي خطر بايد شامل آزاد شدن بالقوه نانو ذرات توليد شده از مواد بسته بندي به درون مواد غذايي باشد.

 

 • توجه به هر وقفه مقرراتي در غذاي موجود و چارچوبهاي مقرراتي مرتبط با سلامت به منظرو کنترل استفاده از اين ترکيبات به شکل محصولات فاقد نانو ذره.

 

 • پروتکلهاي آزمايشگاهي براي حمل مواد نانو مقياس به منظور حفاظت از کارکنان و دانشمندان هنگام قرار گرفتن در معرض خطرات سلامت شغلي توصيه مي شود با روشهاي بهداشتي استاندارد نظير دستکش، لباس محافظ، و دمنده هاي دفع نانو ذرات، کار را آغاز کنند.