کاربردهای بالقوه نانوتکنولوژی در صنعت تغذیه

 

نانوتکنولوژی، به عنوان انقلابی دیگر در بسیاری از صنایع از جمله فرآوری و بسته بندی غذا، توجه بسیاری به خود جلب کرده است کاربردهای تکنولوژی نانو در صنعت غذایی می تواند شامل سیستمهای انتقال نانو ذرات (مثل لیپوزومها، نانوامولسیون، نانو ذرات بیوپلیمری و کوبوزومها) امنیت تو ایمنی غذا ( مثل نانوحسگرها) و نانو مسمومیت باشد. مقیاسهای جهانی محصولات نانوتکنولوژی برای بسته بندی غذا و آشامیدنیها از 150 میلیون  دلار آمریکا درسال 2002 به 860 میلیون دلار در سال 2004، ترقی یافت. انتظار می رود کاربرد نانوتکنولوژی در تغذیه، در سال 2010، از مرز 4/20 میلیون دلار فراتر رود. هر چند ممکن است برخی  از دانشمندان علم تغذیه مدعی باشند که این صنعت قبلاً از نانو تکنولوژی استفاده کرده است اما تنها تعداد محدودی محقق نانو تکنولوژی، در مورد تغذیه و محصولات غذایی فعالیت نموده اند. و پیشرفت جهانی نانو غذاها، در واقع در مرحله اولیه خود قرار دارد در واقع صنعت تغذیه تنها در ابتدای مسیر شناخت قابلیت کامل نانوتکنولوژی قرار گرفته است. در سال 2000، کرافت فودر( kraft foods ) نخستین آزمایشگاه نانوتکنولوژی و کنسرسیوم نانو تک آن را متشکل از 15 دانشگاه در جهان، و آزمایشگاههای تحقیقات ملی آغاز نمود. در سال 2004 برآورد شده که نانو تکنولوژی در مراحل مختلف توسعه صنعت تغذیه در سراسر جهان دارای بیش از 180 کاربرد، می باشد در مارس 2006، مطالعه محصولات مصرفی نانوتکنولوژی در بازار، برآورد نمود که بیش از 200 فرآورده مصرفی نانو در حال حاضر در دسترس بوده و حدود 59 و 9% محصولات به ترتیب به عنوان محصولات سلامت و تناسب (طبقه بندی اصلی) و غذا و آشامیدنی طبقه بندی می شوند.
 

در سراسر جهان، تعداد کاربردهای جدید نانوتکنولوژی در تغذیه به سرعت در حال افزایش است.
 

سان گوانسری و آگوستین (2006) چند کاربرد نانوتکنولوژی در تغذیه و صنایع مرتبط را معرفی نموده اند. برخی نمونه های اخیر تحقیقات نانو تکنولوژی نانو محصولات و کاربردهای نانوتکنولوژی در ارتباط با صنعت تغذیه (عمدتاً از 2004 تا 2006) در جدول 1 خلاصه شده است. این موارد نشان می دهد نانو تکنولوژی در شماری از کاربردها نظیر تصفیه آب شکافت دیوارۀ سلولی آزاد شدن آهسته و افزایش عمر مفید با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است این کاربردها به چند طبقه بندی از جمله فرآوری غذایی انتقال مواد غذایی بسته بندی و ایمنی تقسیم می شوند که بسیاری از انواع مختلف مواد (مثل غشاء، نانوکپسول، نانو امولسیون، نانو وزیکول لیپوزومی ، نانوذره، نانو لوله، مواد نانوسرامیکی، نانورس یا نانوسیم ) مورد استفاده قرار گرفته اند.